FÜNFTER AKT (5V)
THE FIFTH ACT (front) 2013, Klebevogel auf Plexiglas, 200×140×0,6cm
FÜNFTER AKT (5V 2V 4V)
2013, Mischtechnik auf Plexiglas, 200×140×0,6cm
FÜNFTER AKT (5H)
THE FIFTH ACT 2013, Klebevogel auf Plexiglas, 200×140×0,6cm
show sidebar & content